Esmaspäev, 3. september 2012

Õppimine hoiab vaimu värskePillid kotti panid sääsed. Öö on must kui pigi.
Sügis jõuab  –  kus ta pääseb! –  tasapisi ligi.
Juba meenutavad tuuled seenerikkaid paiku.
Öösel läbi une kuuled koolikella kaiku.

                                                 /Leelo Tungal/


Käes on 1. september – teadmistepäev, eriline päev kõigile, kel koolitee astuda, seda astumist toetada või mälestustes veel kord läbi elada. 1. september on sihiseadmise ja tulevikku vaatamise päev.

Eesti rahvas on alati olnud kooli-usku, hariduse-usku. See usk on saatnud meid sajandeid ja teinud meist igavesti õppiva rahva.
Eesti rahval on paljude maailma rahvastega võrreldes oluline eelis – omakeelne haridus. Praegusel ajahetkel võib see meile tunduda nii tavaline, ometi ei ole seda võimalust antud  kõikidele rahvastele.

Teadmistepäeval on asjakohane meeles pidada, et haridustee on kõige pikem tee maailmas ning seda teed tuleb käia nii õppijal kui ka õpetajal. Õppimine hoiab vaimu erksa ning aitab muutuda koos muutuva maailmaga. Meie eesmärk olgu selge ja kindel – õppida iga päev juurde midagi uut, sest kui me ei lähe edasi, hakkame eneselegi märkamatult vastupidises suunas liikuma.

Kiired muutused tänapäeva ühiskonnas sunnivad paratamatult tegema muutusi nii kooli sisu kui ka vormi osas. Uueneb ühiskond, uuenevad nõuded tööjõuturul, järelikult peavad muutuma nii õppija kui ka õpetaja, nii õppimine kui ka õpetamine. Tööjõuturule sisenejatelt oodatakse otsustus- ja vastutusvõimet, kiiret kohanemist muutuvas keskkonnas, meeskonnatööoskusi, vajaliku info kiire hankimise ja otstarbeka kasutamise oskusi. Kool peaks andma avatud ja demokraatliku suhtluse kogemuse, väärtustama nii õppija kui ka õpetaja loovust. Eriti oluliseks muutub pidev valmisolek õppimiseks ja uuteks väljakutseteks.

Algavat õppeaastat saab seostada suurte haridusreformidega: korraga on käsil põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamine, uuele õppekavale üleminek, koolivõrgu korrastamine, hariduslike erivajadusega õpilaste õppe ja kõrghariduse ümberkujundamine.

Nii koolilõpueksamite kui ka tasemetööde puhul seatakse eesmärgiks hinnata rohkem õpilaste pädevusi, vähem faktiteadmisi. Õpetaja peamine mure ei peaks olema õpilasi riigieksamiteks või tasemetöödeks ette valmistada. Kui õpilane on omandanud nõutavad pädevused, tuleb ta edukalt toime nii eksamite kui ka  tasemetöödega.

2012/2013. õa on Järvamaal seitse gümnaasiumi-keskkooli, 13 põhikooli, kus õpe toimub kas kõigis kolmes kooliastmes või ainult I ja II kooliastmes, hariduslike erivajadusega õpilaste koolid Türil ja Päinurmes, kutsehariduskeskus ning kolm huvikooli.         
Kõikides omavalitsustes on tagatud võimalus omandada alusharidus.

Esialgsetel andmetel alustab Järvamaal uut õppeaastat pisut üle 3400 üldhariduskooli õpilase. 1. klassis alustab õpinguid 303 pisipoissi ja -tüdrukut.
Maakonna suurimad koolid on Paide Gümnaasium 580 õpilase, Türi Põhikool 573 ja Paide Ühisgümnaasium 552 õpilasega. Väikseimad koolid on alla 20 õpilasega Kabala Kool-Lastead ja Paide Valla Lasteaed-Kool.

Järvamaa üldhariduskoolides on kokku 450 õpetajat. Haridustöötajate õppeaastaeelsel üritusel võeti maakonna õpetajate perre pidulikult vastu kuus uut õpetajat, neist kolm otse kõrgkoolist. Uue juhiga alustab õppeaastat PAIde Lasteaed.

Käesoleval aastal on mitu omavalitsust teinud otsuse ühendada põhikool ja koolieelne lasteasutus. Seega alustavad 2012/2013. õppeaastat kolm uut haridusasutust: Kabala Kool-Lasteaed, Koigi Kool ja Järva-Peetri Lasteaed-Kool.        

Paljudes koolides on uuendatud õpikeskkonda, ühes vähem, teises rohkem. Türi Toimetulekukool alustab uut õppeaastat värskelt renoveeritud koolimajas. Retla Kooli juurde avati õpilaskodu.

Armsad õppurid lasteaialastest abiturientideni!
Soovin teile ilusat õppeaastat täis uusi teadmisi, huvitavaid ettevõtmisi ja toredaid kaaslasi! Pidage meeles, et õpetaja on teile sõbraks ja teejuhiks elu suurte ja väikeste saladuste avastamisel.

Austatud õpetajad!
Teadmistepäeval on kohane meenutada Bertrand Russelli mõtet: „Palju tähtsam kui õppekava on õpetamismeetod ja vaimsus, millega õpetust antakse.“ Teie vastutusrikast tööd saadab edu vaid siis, kui õppimine ja õpetamine toimub aktiivses koostöös, kui suhted klassiruumis on usalduslikud ja sõbralikud.

Head lapsevanemad!
Tundke iga päev huvi, kuidas möödus lapse päev koolis või lasteaias. Olge oma lastele lähimaks nõuandjaks ja abiliseks – nad vajavad kodu toetust ja mõistmist.

Tegusat õppeaastat kõikidele õppijatele, õpetajatele ja lastevanematele!